คุณอยู่ที่: ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถาม

bcnlp1

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการสุขภาพภาคเหนือ

กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

268 ถนนป่าขาม ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

โทรศัพท์ 054-226254 ต่อ 141

โทรสาร 054-225-020

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.