คุณอยู่ที่: วารสารอ่านวารสารย้อนหลังวารสารวิชาการสุขภาพภาคเหนือ Journal of Health Sciences Scholarship ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560

cover-joh-vol4no1

วารสารวิชาการสุขภาพภาคเหนือ Journal of Health Sciences Scholarship

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
January – June 2017, Vol 4 No.1

 

ดาวน์โหลด ความชุกของการเกิดภาวะสมองเสื่อม ในผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงในชนบทเชียงใหม่  นิตยาภา นันทขว้าง จีรนันท์ วงศ์มา
ดาวน์โหลด ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดความเครียดของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ในจังหวัดลำปาง สิทธิกร สาริวาท
ดาวน์โหลด ปัญหาและความต้องการของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เขตพื้นที่อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง อรพรรณ นันตาดี และคณะ
ดาวน์โหลด ศักยภาพชองชุมชนในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง เขตพื้นที่อำเภองาว จังหวัดลำปาง ขณิฐฐา ชงโคสันติสุข
ดาวน์โหลด สมรรถนะด้านการประเมิน การจัดการปัญหา และการประสานงานของบุคลากรสุขภาพ ในการดูแลผู้ป่วย/ผู้สูงอายุติดเตียง เขตพื้นที่อำเภองาว จังหวัดลำปาง บุญธรรม บุญนิล พิษณุ จีนใจเย็น
ดาวน์โหลด การพัฒนาผลิตภัณฑ์งาขี้ม้อนสเปรดเพื่อสุขภาพ วาสนา จักร์แก้ว