คุณอยู่ที่: คำแนะนำเตรียมต้นฉบับคำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ

คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการสุขภาพภาคเหนือ

 1) วารสารวิชาการสุขภาพภาคเหนือ หรือ  Journal of Health Science Scholarship  เป็นวารสารรายหกเดือนหรือครึ่งปี  กำหนดการออกวารสาร ฉบับ ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม)

2) เรื่องที่ส่งเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ต้องเป็นงานวิชาการด้านการพยาบาล การแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพอื่น ๆ เช่น ด้านสาธารณสุข การแพทย์ทางเลือก หรือสังคมศาสตร์สุขภาพ ที่เกี่ยวกับเชิงนโยบาย การบริหาร การศึกษา การพัฒนา และเชิงธุรกิจสุขภาพ

3) รับบทความประเภท บทความวิจัย (Research Article) บทความวิชาการ (Journal Article) บทความปริทัศน์ (Review Article) บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) และบทวิจารณ์บทความ (ArticleReview)

4) บทความที่เสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์จะได้รับการประเมินจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิในด้านนั้นอย่างน้อย (peer review) จำนวน  2 ท่าน และต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากกองบรรณาธิการก่อนที่จะลงตีพิมพ์ โดยผลการพิจารณาถือเป็นสิ้นสุด

5)บทความต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อนและต้องไม่อยู่ระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น

6) บทความต้องมีส่วนประกอบ ดังนี้

- ชื่อเรื่อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

- ชื่อนามสกุล ที่อยู่ที่สามารถติดต่อต่อได้ และเมล์ของผู้เขียนทุกคน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

- บทคัดย่อ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ความยาวไม่น้อยกว่า 150 คำ และไม่เกิน 250 คำ สำหรับคำสำคัญ (keywords) จำนวน 3-5 คำ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

7) ต้นฉบับต้องพิมพ์บนกระดาษ A4 แบบหน้าเดียว ความยาวไม่เกิน 15 หน้า เว้นระยะ 1 บรรทัด (Singlespace)   เว้นห่างจากขอบบน 2.5 ซมขอบซ้าย  2.5 ซม.  ขอบขวา  2  ซม.  และขอบล่าง  2  ซม.

8) การพิมพ์ชื่อเรื่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

1. ชื่อเรื่อง (Title) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด  18 ตัวหนา ขนาดตัวอักษรในส่วนของชื่อเรื่องควรใหญ่กว่าชื่อผู้แต่งและชื่อหน่วยงาน

2. ชื่อผู้แต่ง (Author) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ขนาดตัวอักษรในส่วนของชื่อผู้แต่งควรเล็กกว่าชื่อเรื่องอย่างและอยู่ถัดลงมาจากชื่อเรื่อง

3. ชื่อหน่วยงานของผู้แต่ง (Affiliation) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้ตัวอักษร THSarabunPSK ขนาด 16 ขนาดตัวอักษรในส่วนของชื่อหน่วยงานของผู้แต่งควรเล็กกว่าชื่อเรื่องและอยู่ถัดลงมาจากชื่อผู้แต่งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กรณีชื่อหน่วยงานของผู้แต่งอยู่ที่ท้ายหน้า (footer)ให้กำกับชื่อหัวข้อ (label) ด้วยตัวหนาและใช้คำดังนี้

- ภาษาไทย ใช้คำว่าหน่วยงานผู้แต่งตัวอย่างเช่น หน่วยงานผู้แต่ง: ภาควิชาการอนามัย

ชุมชน  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

- ภาษาอังกฤษ ใช้คำว่า “Affiliation” ตัวอย่างเช่น Affiliation: Department of

Education, Faculty of Nursing, Naresuan University

4. บทคัดย่อ (Abstract) ชื่อหัวข้อของบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้ตัวอักษร THSarabunPSK ขนาด 16 ตัวหนาและใช้คำดังนี้

- ภาษาไทย ใช้คำว่า บทคัดย่อ

- ภาษาอังกฤษ ใช้คำว่า “Abstract” หรือ “ABSTRACT”

5. คำสำคัญ (Keyword) ชื่อหัวข้อของคำสำคัญภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร  THSarabunPSK ขนาด 16 ตัวหนาและใช้คำ ดังนี้

- ภาษาไทย ใช้คำว่า คำสำคัญ

- ภาษาอังกฤษ ใช้คำว่า “Keywords” หรือ “KEYWORDS”

6. บทนำ (Introduction) ชื่อหัวข้อของบทนำภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้ตัวอักษร THSarabunPSK ขนาด 16 ตัวหนา และใช้คำดังนี้

- ภาษาไทย ให้ใช้คำว่า บทนำ

- ภาษาอังกฤษ ใช้คำว่า “Introduction” หรือ “INTRODUCTION”

7. เอกสารอ้างอิง (Reference) ชื่อหัวข้อของเอกสารอ้างอิงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวหนาและใช้คำดังนี้

- ภาษาไทย ให้ใช้คำว่า เอกสารอ้างอิงหรือ รายการอ้างอิงหรือ บรรณานุกรม

- ภาษาอังกฤษ ใช้คำว่า “References” หรือ “REFERENCES” หรือ “Bibliography”

หรือ “BIBLIOGRAPHY”

8. ชื่อกราฟ ตาราง รูปภาพ มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

9) การส่งต้นฉบับพร้อมแบบฟอร์มการเสนอบทความผ่านระบบการส่งบทความแบบออนไลน์หรือระบบ Online Journal System (OJS) ที่เป็น web site ที่วารสารได้กำหนดไว้ให้ทาง   thailand.digitaljournals.org/index.php/JOHSS

10) การเขียนเอกสารอ้างอิงให้ใช้การอ้างอิงระบบ APA Style ให้เรียงลำดับตามตัวอักษร สำหรับการอ้างอิงเอกสารภาษาไทยให้มีการเพิ่มรายการอ้างอิงอีกหนึ่งส่วน โดยเป็นการแปลรายการอ้างอิงภาษาไทยให้เป็นภาษาอังกฤษ มีรายละเอียดและตัวอย่างของเอกสารอ้างอิง ดังนี้

หนังสือ

ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์

Davis, Keith. (1967). Human Relation at Work: The Dynamic of Organization Behavior.

           New York: McGraw-Hill.

บทความในวารสาร

ชื่อผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปีที่ (เดือน): เลขหน้า.

Egloff, G. & Fitzpatrick, A. (1997). Vocationally Oriented Language Learning. Learning

          Teaching Journal. 30(July): 226: 242.

เว็บไซต์

Lynch, T. (1996). DS9 trials and tribble-actions review. Retrieved October 8, 1997, from Psi Phi: Bradley’s

Science Fiction Club Web site http://www.bradley.edu/campusorg/psiphi/DS9/ep/503r.html.

Mershon, D. H. (1998, November-December). Star Trek on the brain: Alien minds, human minds.

 American Scientist, 86, 585. Retrieved July 29, 1999, from Expanded Academic

           ASAP database.

จากแหล่งอื่นๆ

Agrawal, A. (2008, March 5–6). The role of local institutions in adaptation to climate

 change. Paper presented at the Social Dimentions of Climate Change, Social

 Development Department, The World Bank, Washington, DC.

Central Statistics Office of Rebublic of Botswana. (2008). Gross domestic product per capita

 06/01/1994 to 06/01/2008 [Statistics]. Available from CEIC Data database.

Supakorndej, S. (2003). The process of recycling bank on Ban Thai Samakee community in

 Ban Pong, Ratchaburi. Unpublished Master’s thesis, Mahidol University.

Wilfley, D. E. (1989). Interpersonal analysis of bulimia. Doctoral dissertation, University of

 Missouri, Columbia.

ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง

ศจินทร์ ประชาสันติ์. (2552). การพัฒนาดัชนีชี้วัดความมั่นคงทางอาหาร. มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย).

สำนักเศรษฐกิจการเกษตร. (2548). ระดับความไม่มั่นคงทางอาหารของประเทศ. กรุงเทพฯ: สำนักเศรษฐกิจ

            การเกษตร.

สำนักงานปฎิรูปที่ดิน จังหวัดมหาสารคาม. (2552). รายงานประจำปี. มหาสารคาม: อภิชาติการพิมพ์.

Babatunde, R.O., & Qaim, M. (2010). Impact of Off-Farm Income on Food Security and

            Nutrition in Nigeria. Food Policy, 35(4): 303-311.

Ebel, R. L., & Frisbie, D. A. (1986). Essentials of Educational Measurement (4th ed.).

            New Jersey: Prentice-Hall.

Nunnally, J. (1978). Psychometric theory. New York: MacGraw-Hill.

Radermacher, H., Feldman, S., & Bird, S. (2010). Food security in older Australians from

            different cultural backgrounds. Journal of Nutrition, Education and Behavior, 42(5):

  328-336.

ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิงจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ (TRANSLATED THAI REFERENCES)

Prachason, Sajin. (2009). The Development of Food Security Indicators. Sustainable

 Agriculture Foundation (Thailand). (InThai)

Agricultural Land Reform Office. (2009). Annual Report. Maha Sarakham: Apichart Presss.

 (InThai)

Ministry of Agriculture and Cooperatives. (2005). The Results of the Thailand Analysis. Retrieved

           October 10, 2008, from Website http://www.asiafivims.net/thailand/fivims/analysis.htm

 (InThai)

การเขียนบทความวิจัย  ควรมีลำดับเรื่องเรียง ดังนี้

                   - บทคัดย่อภาษาไทย

                             - บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (ไม่เกิน 250 คำ)

                             - บทนำ (Introduction) อธิบายความสำคัญของปัญหา

          - วัตถุประสงค์ (Objectives)

                    - ขอบเขตงานวิจัย

                             - กรอบแนวคิดในการวิจัย

                             - วิธีดำเนินการวิจัย อธิบายถึงรูปแบบการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการ

  วิจัย (รวมการตรวจสอบคุณภาพ) มาตรฐานจริยธรรมวิจัย(การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง)

  การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล

                             - ผลการวิจัย (โดยสรุป)

                             - การอภิปรายผล

                             - ข้อเสนอแนะ

                             - เอกสารอ้างอิง

การเขียนบทวิจารณ์หนังสือ

1. ต้องระบุข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือที่วิจารณ์ ดังนี้

    - ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ

    - ชื่อผู้เขียน/ผู้แต่ง ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ

    - ปีที่พิมพ์

    - สำนักพิมพ์/โรงพิมพ์

    - จำนวนหน้า

2. การนำเสนอบทวิจารณ์หนังสือควรมีส่วนนำ ส่วนเนื้อหา และสรุปในทำนองเดียวกับการนำเสนอบทความ

3. การวิจารณ์ส่วนเนื้อหา ควรวิจารณ์แยกแต่ละบทหรือแต่ละบทความ (กรณีหนังสือที่รวบรวมบทความ)

ข้อควรระวังการจัดเตรียมบทความ

ชื่อผู้แต่ง ไม่ใส่ตำแหน่งทางวิชาการ ยศ ตำแหน่งทหาร สถานภาพทางการศึกษา หรือ คำนำหน้าชื่อ หรือท้ายชื่อ เช่น นาย, นาง, นางสาว, ผศ.ดร., PhD, ..., ...

ไม่คำนำระบุสถานภาพผู้แต่ง เช่น นักศึกษาปริญญาเอก, อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์, ผศ.ดร.,ผู้อำนวยการ..., คณบดีคณะ....., พยาบาลวิชาชีพ,

สังกัดผู้แต่ง ต้องมีสังกัดเดียว (หากมีหลายสังกัดให้เลือกเพียง 1 สังกัด) และคำนำระบุ หน่วยงานระดับต้น เรียงไปจนถึง หน่วยงานหลัก จังหวัด รหัสไปรษณีย์และประเทศ เช่น ภาคนำวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  Department of Physics, Faculty of Science,King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Bangkok, 10140, Thailand 

หมายเหตุ  การส่งบทความ / รายงานวิจัยเรื่องเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการสุขภาพภาคเหนือ  กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับรายละเอียดในวารสาร  โดยส่งเอกสารรายงานการวิจัย 2 ฉบับและแผ่น CD บันทึกข้อมูลไฟล์ ส่งถึงบรรณาธิการวารสารวิชาการสุขภาพภาคเหนือ  ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ 

เรียน    บรรณาธิการวารสารวิชาการสุขภาพภาคเหนือ

          วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

          268 ถนนป่าขาม ตำบลหัวเวียง

          อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000